Všeobecné obchodné podmienky

I.  Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu eshop.eleven-sportswear.sk

Prevádzkovateľ: AliSi s.r.o., Rudinka 40, Rudinka, 02331, IČO: 47377259, DIČ: 2023832998

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom eshop.eleven-sportswear.sk

Elektronická objednávka:
odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu eshop.eleven-sportswear.sk a o celkovej cene objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky:
bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať tovar, ktorý uviedol v elektronickej objednávke za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady: daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať pravdivé údaje pri vyplňovaní elektronickej objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek poškodenia musí toto oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy a výmena tovaru

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zmluvné strany.
 2. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 5. Prevádzkovateľ je vo výnimočných prípadoch (cena, veľké množstvo, náklady, ...), zvlášť pri kúpnej cene vyššej ako 250€ oprávnený žiadať kupujúceho potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom (emailom  písomne,...). V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri kúpnej cene objednávky vyššej ako 250 € požadovať od kupujúceho platbu vopred.
 7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu až do jej prevzatia. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom.
 8. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 9. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona c. 108/2000 Z.z. Vo Vianočnm období je možné tovar kupovaný ako darček vymeniť až do konca januára nasledujúceho roku.
 10. V prípade vrátenia tovaru/odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci vykoná odstúpenie od kúpnej zmluvy  písomne prostredníctvom Formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy (vzor formuláru najdete tu),  ktorý spolu s tovarom vracia na adresu predávajúceho (stačí aj rukou dopísať napr. na kópiu faktúry).

  Pri Odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky najneskôr do 7 dní - spravidla rovnakým spôsobom ako ich prijal.. 

 11. Výmena tovaru v prípade, keď napr. zakúpený tovar veľkostne nesedí. V týchto prípadoch je potrebné tovar zaslať späť na adresu predávajúceho.  Tovar sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prevzatý a vráti sa späť!  K tovaru je potrebné doplniť kópiu dokladu o úhrade/faktúru a doplniť informáciu za akú veľkosť požaduje tovar vymeniť. Hneď/obratom po obdržaní , predávajúci zašle zákazníkovi požadovanú veľkosť Slov. poštou, podľa údajov uvedených na doklade o úhrade. V prípade, že požadovaná veľkosť nie je aktuálne skladom, predávajúci kontaktuje zákazníka (tel./e-mailom) a dohodnú sa na ďalšom postupe.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V. Dodacie a platobné podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo pošte.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 5 pracovných dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Ceny tovarov v internetovom obchode eshop.eleven-sportswear.sk sú konečné a sú uvedené v eurách.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 7. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky.
 8. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  • prevodom na účet - platba vopred
  • PayPal - platba prostredníctvom PayPal účtu, platba vopred
  • Platba kartou - platba prostredníctvom platobných kariet, platba vopred
  • dobierkou - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo pri osobnom odbere.
 9. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránke eshop.eleven-sportswear.sk

VI. Záruka a reklamácie

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na tovar 24 mesačnú záruku, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 2. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá predovšetkým za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe, spôsobené na materiály a  za funkčné vady.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.
 5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
 6. Všetky reklamácie prosíme posielať na adresu prevádzky: AliSi s.r.o., Rudinka 40, Rudinka, 023 31
 7. Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko ŠOI Predmestská 71, P.O.Box 89, 011 79 Žilina, Tel. 041/7632130 email: za@soi.sk

  http://www.soi.sk

  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

VII. Zľavy

Jednotlivé zľavy nie je možné navzájom kombinovať. Na jeden nákup je možné uplatniť len jednu zľavu. Pri uplatnení poukážok partnerov sa uplatní len zľava partnera (bude zohľadnené v zaslanej faktúre zákazníkovi).

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri elektronickej objednávke vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu.
 2. Údaje, ktoré kupujúci poskytne slúžia výhradne pre potreby spracovania objednávky. Tieto údaje nebudú ďalej poskytnuté tretej strane, okrem prepravcu za účelom doručenia tovaru kupujúcemu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a súhlasí s ich spracovaním na dobu neurčitú. Kupujúci môže požiadať prevádzkovateľa o vymazanie poskytnutých osobných údajov e-mailom alebo písomne.

Zákony a predpisy: zákon č. 428/2002 Zb. z. O ochrane osobných údajov

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

V Žiline 14. 07. 2021