Reklamácie a Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

V prípade vrátenia tovaru/odstúpenia od kúpnej zmluvy informuje kupujúci predávajúceho vopred zaslaním e-mailu na adresu: info@eleven-sportswear.sk 

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Ďalej kupujúci vykoná odstúpenie od kúpnej zmluvy aj písomne prostredníctvom Formulára o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý spolu s tovarom vracia na adresu predávajúceho.
Kupujúci vracia tovar predávajúcemu nepoškodený spolu so všetkými jeho časťami /štítky, visačky, krabica/. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebovania a pokiaľ to je možné vracia sa v pôvodnom obale. 

Tovar sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný tovar nebude prevzatý a vráti sa späť!

Pri platnom Odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu peňažné prostriedky najneskôr do 7 dní - spravidla rovnakým spôsobom ako ich prijal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor formulára na Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Adresa predávajúceho:

AliSi s.r.o.

Rudinka 40

Rudinka

02331

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:  

vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený 

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

 

S pozdravom

 uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis

Dátum: doplňte dátum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamácia

Na tovar sa poskytuje 24 mesačná záruka, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
V prípade reklamácie informuje kupujúci predávajúceho vopred zaslaním e-mailu na info@eleven-sportswear.sk, prípadne poštou.

Kupujúci zašle reklamovaný tovar spolu s kópiou faktúry a popisom predmetu reklamácie na adresu prevádzkovateľa. Tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne s poistením!

Prevádzkovateľ vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie okamžite, alebo najneskôr spolu s oznámením o výsledku reklamačného konania – t.j. do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa vzťahuje predovšetkým na: 

  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom alebo predávajúcim


Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené zákazníkom, v dôsledku opotrebovania tovaru spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru 
  • chyby spôsobené živelnou pohromou

Predávajúci má 30 dňovú lehotu na posúdenie reklamácie, o ktorej výsledku bude informovať kupujúceho písomnou formou.

V Žiline 23.10.2015